EBC Solicitors

Relacje inwestorskie

Raporty

Rok

2019
 • Wszystkie
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011

Typ

Wybierz
 • Wszystkie
 • EBI
 • ESPI

Rodzaj

Wybierz
 • Wszystkie
 • Bieżący
 • Okresowy
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI nr 41/2017

Uzupełnienie raportu ESPI nr 40/2017

Raport ESPI nr 42/2017

Brak zapłaty ceny zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI nr 40/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 39/2017

Zbycie zorganizowanej części działalności Emitenta. Wykreślenie Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i na Catalyst.

Raport ESPI nr 37/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 38/2017

Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez podmiot powiazany z oczłonkiem Zarządu Emitenta

Raport ESPI nr 36/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport Kwartalny nr 12/2017
Raport okresowy za III kwartał 2017 roku
Raport ESPI nr 35/2017

Zbycie akcji EastSideCapital S.A.

Raport ESPI nr 34/2017

Zbycie zorganizowanej części działalności Emitenta

Raport EBI nr 11/2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Raport ESPI nr 33/2017

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w kwocie ponad 9 milionów złotych

Raport ESPI nr 32/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A. w dniu 27 lipca 2017 roku

Raport EBI nr 10/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A, w dniu 27 lipca 2017 roku

Raport EBI nr 9/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2017 roku

Raport ESPI nr 29/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2017 roku

Raport EBI nr 8/2017

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Raport ESPI nr 28/2017

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

Raport ESPI nr 27/2017

Zawarcie porozumienia z Pixel Venture Capital S.A. ws. odstąpienia od umowy, zmiany umowy i zrzeczenia się roszczeń.

Raport ESPI nr 26/2017

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Raport ESPI nr 25/2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport EBI nr 7/2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport ESPI nr 24/2017

Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

Raport EBI nr 6/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI nr 23/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Roczny nr 5/2017

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI nr 22/2017

Rejestracja w KRS Turtle Team sp. z o.o.

Raport EBI nr 4/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport ESPI nr 22/2017

Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej akcji EastSideCapital S.A.

 

Raport ESPI nr 20/2017

Ziszczenie się warunku koniecznego do otrzymania przez konsorcjum z udziałem Emitenta grantu w kwocie 9 milionów złotych

Raport ESPI nr 19/2017

Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia udziałów Turtle Team sp. z o.o.

Raport ESPI nr 18/2017

Zawiązanie spółki tworzącej gry komputerowe

Raport ESPI nr 16/2017

Zbycie udziałów Graphene Solutions sp. z o.o.

Raport ESPI nr 17/2017

Zawarcie umów przedwstępnych zbycia udziałów spółek portfelowych

 

Raport ESPI nr 15/2017

Korekta raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 roku

Raport ESPI nr 14/2017

Informacja nt. realizacji strategii wyjść kapitałowych Grupy EBC Solicitors

Raport ESPI nr 13/2017

Zbycie udziałów Nanostal-Procesy sp. z o.o.

Raport ESPI nr 12/2017

Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. zawiązania spółki tworzącej gry komputerowe

Raport ESPI nr 11/2017

Zakwalifikowanie projektu Emitenta do otrzymania grantu w kwocie 9 milionów złotych

Raport ESPI nr 10/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 9/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 7/2017

Objęcie akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport ESPI nr 8/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI nr 3/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

Raport ESPI nr 6/2017

 Zbycie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

Raport ESPI nr 5/2017

Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o.

Raport Kwartalny nr 2/2017

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport EBI nr 1/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport ESPI nr 3/2017

Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

Raport ESPI nr 4/2017

Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D Blue Ocean Media S.A.

Raport ESPI nr 2/2017

Zbycie akcji Blue Ocean Media S.A.

Raport ESPI nr 1/2017

Nabycie akcji Blue Ocean Media S.A.

Raport ESPI nr 52/2016

Zbycie udziałów Sygnis New Technologies sp. z o.o.

Raport ESPI nr 51/2016

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia akcji Blue Ocean Media S.A.

Raport ESPI nr 49/2016

Objęcie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

Raport ESPI nr 50/2016

Plany EBC Solicitors S.A. wobec Blue Ocean Media S.A.

Raport ESPI nr 47/2016

Plany EBC Solicitors S.A. związane z crowdfundingiem udziałowym

Raport EBI nr 34/2016

Korekta raportu okresowego EBI nr 31/2016 - korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

Raport ESPI nr 48/2016

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Red Dev Studio sp. z o.o.

Raport EBI nr 32/2016

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji

Raport ESPI nr 45/2016

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 46/2016

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport EBI nr 33/2016

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Raport Kwartalny nr 31/2016

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Raport ESPI nr 43/2016

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 44/2016

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 42/2016

Nabycie udziałów EBC Incubator sp. z o.o. oraz akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A

Raport ESPI nr 41/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 6 do Memorandum Informacyjnego

Raport ESPI nr 38/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 39/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 40/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 36/2016

Wyjście z inwestycji w Stratego-Doradztwo Księgowe S.A.

Raport ESPI nr 37/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 5 do Memorandum Informacyjnego

Raport ESPI nr 35/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 4 do Memorandum Informacyjnego

Raport ESPI nr 34/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 33/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 32/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

 

Raport ESPI nr 31/2016

Rekomendacja kolejnego projektu Graphene Solutions sp. z o.o. do dofinansowania kwotą ponad 5 mln. zł

Raport ESPI nr 30/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Raport ESPI 29/2016

Informacja dotycząca Graphene Solutions sp. z o.o.

Raport ESPI nr 28/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 2 do Memorandum Informacyjnego

Raport EBI nr 30/2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

 
Raport ESPI nr 27/2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Raport ESPI nr 26/2016

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D

Raport ESPI nr 25/2016

Rekomendacja projektu spółki portfelowej do dofinansowania kwotą ponad 3,8 mln zł.

 

Raport ESPI nr 23/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 24/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 22/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 21/2016

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport ESPI nr 20/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 30 czerwca 2016 roku.

Raport ESPI nr 19/2016

Zbycie akcji EastSideCapital S.A.

Raport EBI nr 27/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZ EBC Solicitors S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Raport EBI nr 26/2016

Nabycie akcji Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

 
Raport EBI nr 28/2016

Wyjaśnienie przyczyn zbycia akcji EastSideCapital S.A.

Raport EBI nr 29/2016

Plany Emitenta wobec Stratego-Doradztwo Księgowe S.A.

Raport EBI nr 25/2016

Zbycie akcji EastSideCapital S.A.

Raport EBI nr 24/2016

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EBI nr 23/2016

Wniesienie akcji EastSideCapital S.A. do spółki zależnej Emitenta

Raport ESPI nr 11/2016

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015

Raport ESPI 12/2016

Korekta raportu bieżącego nr 23/2015

Raport ESPI nr 13/2016

Korekta raportu bieżącego nr 02/2016

Raport ESPI nr 14/2016

Zmiana stanu posiadania 

Raport ESPI nr 15/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 16/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 17/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 18/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport EBI nr 22/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport ESPI nr 10/2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport EBI nr 20/2016

Uzupełnienie skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2015

Raport EBI nr 19/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI nr 18/2016

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2015

Raport ESPI nr 9/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI nr 17/2016

Rekomendacja projektów spółki portfelowej do dofinansowania kwotą ponad 5 mln zł

Raport EBI nr 16/2016

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu BRIdge Alfa

Raport EBI nr 15/2016

Wyjaśnienia Zarządu nt. wyników spółek portfelowych Grupy

Raport EBI nr 13/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport EBI nr 14/2016

Korekta raportu bieżącego nr 12/2016

Raport EBI nr 12/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A.

Raport EBI nr 11/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A.

Raport EBI nr 13/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport EBI nr 11/2016

Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku

 
Raport EBI nr 10/2016

Wyjaśnienia Zarządu w związku z planowaną emisją akcji serii D

Raport EBI nr 10/2016

Wyjaśnienia Zarządu w związku z planowaną emisją akcji serii D

Raport EBI nr 9/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 16 maja 2016 roku

 

 

Raport EBI nr 8/2016

Raport miesięczny za marzec 2016 roku

Raport EBI nr 7/2016

Nawiązanie przez EBC Solicitors S.A. współpracy z Get Funded (platformą crowdfundingu udziałowego)

Raport EBI nr 7/2016

Nawiązanie przez EBC Solicitors S.A. współpracy z Get Funded (platformą crowdfundingu udziałowego)

Raport ESPI 5/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 4/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 3/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 1/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 2/2016

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI nr 6/2016

Pozyskanie inwestora finansowego przez dwie spółki portfelowe Grupy EBC Solicitors

 

Raport EBI nr 5/2016

Raport miesięczny za luty 2016 roku

Raport EBI nr 1/2016

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016

Raport EBI nr 2/2016

Wstępne wyniki jednostkowe za rok 2015 wraz z informacją ws. dywidendy

Raport EBI nr 3/2016

Raport miesięczny za styczeń 2016 roku

Raport EBI nr 4/2016

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Raport ESPI 11/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 12/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 13/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 14/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 8/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 9/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 10/2015

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport EBI 53/2015

Raport miesięczny za październik 2015 roku

Raport EBI 52/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport EBI 50/2015

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Raport EBI 51/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 49/2015

Uzupełnienie raportu nr 48/2015

Raport EBI 48/2015

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 47/2015

Raport miesięczny za wrzesień 2015 roku

Raport EBI 46/2015

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta

Raport EBI 45/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji

Raport ESPI 6/2015

Zmiana stanu posiadania w wyniku porozumienia

Raport ESPI 5/2015

Zmiana stanu posiadania w wyniku porozumienia

Raport EBI 44/2015

Podpisanie umowy na wprowadzenie akcji do ASO AreoMarket

Raport EBI 43/2015

Raport miesięczny za sierpień 2015 roku

Raport EBI 42/2015

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport EBI 41/2015

Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii C

Raport ESPI 4/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 39/2015

Publikacja komunikatu aktualizującego Memorandum Informacyjnego

Raport EBI 40/2015

Raport miesięczny za lipiec 2015 roku

Raport EBI 38/2015

Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

Raport ESPI 3/2015

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 35/2015

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C

Raport EBI 36/2015

Uzgodnienie warunków istotnej transakcji

Raport EBI 37/2015

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C - korekta

Raport EBI 34/2015

Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku

Raport EBI 29/2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A.

Raport EBI 30/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI 31/2015

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EBI 32/2015

Emisja akcji z prawem poboru

Raport EBI 33/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport ESPI 2/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport EBI 28/2015

Prawomocna wygrana Emitenta w postępowaniu sądowym o kwotę przekraczającą 200 tys. zł

Raport EBI 27/2015

Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku

Raport EBI 26/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport ESPI 1/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport EBI 24/2015

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2014

Raport EBI 25/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 23/2015

Nowa odsłona strony korporacyjnej Emitenta

Raport EBI 22/2015

Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku

Raport EBI 21/2015

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Raport EBI 20/2015

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego

Raport EBI 19/2015

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok 2014

Raport EBI 17/2015

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

Raport EBI 18/2015

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

Raport EBI 16/2015

Informacja istotna

Raport EBI 15/2015

Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o.

Raport EBI 14/2015

Raport miesięczny za luty 2015 roku

Raport EBI 13/2015

 Informacja ws. dywidendy z EastSideCapital S.A.

Raport EBI 12/2015

Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o.

Raport EBI 11/2015

Informacja ws. dywidendy

Raport EBI 10/2015

Raport miesięczny za styczeń 2015 roku

Raport EBI 9/2015

Korekta raportu okresowego EBI nr 8/2015 - Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Raport EBI 8/2015

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Raport EBI 7/2015

Wpis EBC Solicitors na listę Nominated Advisors giełdy cypryjskiej

Raport EBI 6/2015

Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI 5/2015

Raport miesięczny za grudzień 2014 roku

Raport EBI 4/2015

Harmonogram raportów okresowych 2015

Raport EBI 3/2015

Zbycie akcji Talents Group Holding S.A.

Raport EBI 2/2015

Zbycie akcji Inpingo S.A.

Raport EBI 1/2015

Emisja akcji i nabycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną Emitenta

Raport EBI 38/2014

Raport miesięczny za listopad 2014 roku

Raport EBI 37/2014

Raport miesięczny za październik 2014 roku

Raport EBI 36/2014

Raport okresowy za III kwartał 2014

Raport EBI 35/2014

Inwestycja kapitałowa EBC Incubator

Raport EBI 34/2014

Inwestycja kapitałowa EBC Incubator

Raport EBI 33/2014

Raport miesięczny za wrzesień 2014 roku

Raport EBI 31/2014

Pierwsza inwestycja kapitałowa EBC Incubator

Raport EBI 32/2014

Kolejne inwestycje kapitałowe EBC Incubator

Raport EBI 3/2014

Harmonogram raportów okresowych 2014

Raport EBI 30/2014

Raport miesięczny za sierpień 2014 roku

Raport ESPI 14/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 29/2014

Zawarcie umowy przyrzeczone nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI 11/2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 12/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 13/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 28/2014

Zawarcie umowy przyrzeczone nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI 7/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 8/2014

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 9/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 10/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 27/2014

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI 5/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 6/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 26/2014

Raport miesięczny za lipiec 2014 roku

Raport EBI 25/2014

Raport okresowy za II kwartał 2014

Raport ESPI 4/2014

Informacja o zmianie stanu posiadania

Raport EBI 24/2014

Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku

Raport EBI 21/2014

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EBI 22/2014

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI 23/2014

Korekta raportu bieżącego EBI nr 22/2014 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI 20/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A.

Raport ESPI 3/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

Raport EBI 19/2014

Raport miesięczny za maj 2014 roku

Raport EBI 18/2014

Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną Emitenta

Raport EBI 16/2014

Informacja ws. wypłaty dywidendy

Raport EBI 17/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Raport ESPI 2/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 15/2014

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2013

Raport EBI 14/2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Raport EBI 13/2014

Objęcie akcji serii C Inpingo S.A.

Raport EBI 12/2014

Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku

Raport EBI 11/2014

Raport okresowy za I kwartał 2014

Raport EBI 10/2014

Raport miesięczny za marzec 2014 roku

Raport EBI 9/2014

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego

Raport EBI 8/2014

Raport miesięczny za luty 2014 roku

Raport EBI 7/2014

Strategia rozwoju EBC Solicitors na lata 2014-2016

Raport EBI 6/2014

Raport miesięczny za styczeń 2014 roku

Raport EBI 5/2014

Raport okresowy za IV kwartał 2013

Raport ESPI 1/2014

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 4/2014

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

Raport EBI 2/2014

Aktualizacja informacji nt. EBC Incubator sp. z o.o.

Raport EBI 1/2014

Objęcie akcji serii B Inpingo S.A.

Raport EBI 38/2013

Podpisanie przez EBC Incubator sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w kwocie 9.990.250 zł

Raport EBI 37/2013

Raport miesięczny za listopad 2013 roku

Raport 34/2013

Objęcie oraz zbycie udziałów w spółkach zależnych Emitenta

Raport EBI 35/2013

Pośrednie zbycie oraz nabycie znaczących aktywów

Raport EBI 36/2013

Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o.

Raport EBI 33/2013

Raport miesięczny za miesiąc październik 2013 roku

Raport EBI 31/2013

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku

Raport EBI 32/2013

Raport okresowy za III kwartał 2013

Raport EBI 30/2013

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej Inpingo S.A. i nabycie akcji Inpingo S.A.

Raport EBI 29/2013

Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 roku

Raport EBI 28/2013

Zatwierdzenie wniosku spółki zależnej od Emitenta - EBC Incubator sp. z o.o. - o dofinansowania w kwocie 9.990.250 zł

Raport EBI 27/2013

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za miesiąc sierpień 2013 roku

Raport EBI 26/2013

Wygaśniecie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport EBI 25/2013

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2013 roku

Raport EBI 24/2013

Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

Raport EBI 23/2013

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego

Raport EBI 22/2013

Wypłata dywidendy za rok 2012 oraz podtrzymanie polityki dywidendy

Raport EBI 21/2013

Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku

Raport ESPI 3/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 5/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 6/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 7/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 8/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI 4/2013

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 20/2013

Powołanie Prokurenta

Raport ESPI 2/2013

Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r.

Raport EBI 18/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A. 25 czerwca 2013 r.

Raport EBI 19/2013

Podjęcie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EBI 17/2013

Raport miesięczny za maj 2013 roku

Raport EBI 16/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 1/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 14/2013

Jednostkowy raport roczny EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy 2012

Raport EBI 15/2013

EBC Solicitors S.A. - korekta prognoz finansowych na 2012 rok

Raport EBI 13/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 11/2013

Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku

Raport EBI 12/2013

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Raport EBI 10/2013

Raport miesięczny za marzec 2013 roku

Raport EBI 9/2013

Raport miesięczny za luty 2013 roku

Raport EBI 8/2013

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Raport EBI 7/2013

Informacja ws. wypłaty dywidendy

Raport EBI 6/2013

Raport miesięczny za styczeń 2013 roku

Raport EBI 4/2013

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Raport EBI 5/2013

Naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport EBI 3/2013

Nałożenie przez Organizatora Alternatywnego Systemu kary pieniężnej na EBC Solicitors S.A.

Raport EBI 2/2013

Raport miesięczny za grudzień 2012 roku

Raport EBI 1/2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport EBI 20/2012

Istotna informacja dotycząca postępowania sądowego.

Raport EBI 19/2012

Raport miesięczny za listopad 2012 roku

Raport EBI 18/2012

Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

Raport ESPI 3/2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport EBI 16/2012

Znaczące podwyższenie prognozy zysku netto EBC Solicitors S.A. na rok 2012

Raport EBI 17/2012

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii C Vandonanco Limited

Raport ESPI 2/2012

Zmiana stanu posiadania

Raport EBI 15/2012

Raport miesięczny za październik 2012 roku

Raport EBI 13/2012

Nabycie akcji EastSideCapital S.A.

Raport EBI 14/2012

Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej akcji EastSideCapital S.A.

Raport EBI 12/2012

Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

Raport EBI 11/2012

Rezygnacja Członka Zarządu

Raport EBI 10/2012

Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

Raport EBI 9/2012

Informacja na temat negocjacji dotyczących realizacji celów emisji

Raport EBI 8/2012

Raport miesięczny za wrzesień 2012 roku

Raport ESPI 1/2012

Rozpoczęcie przekazywanie raportów za pośrednictwem ESPI

Raport EBI 7/2012

Zawarcie umowy inwestycyjnej - konsorcjalnej - o finansowanie produkcji filmowej

Raport EBI 6/2012

Raport miesięczny za sierpień 2012 roku.

Raport EBI 4/2012

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Raport EBI 5/2012

Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego

Raport EBI 3/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Emitenta

Raport EBI 1/2012

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raport EBI 2/2012

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A oraz akcji serii B

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się