EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 1/2014

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku Emitent powziął informację od Arkadiusza Stryja ("Akcjonariusza") Emitenta, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w dniu 13 stycznia 2014 roku dokonał transakcji zbycia akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Jednocześnie przedmiotowe zawiadomienie zawierało błędy wymagające dokonania przez akcjonariusza korekty. W dniu 4 lutego 2014 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza sprostowanie zawiadomienia o dokonanej w dniu 13 stycznia 2014 roku transakcji zbycia 6.418 akcji Emitenta.

W związku z powyższym Akcjonariusza poinformował, iż:

Przed dokonaniem powyższej transakcji posiadał 301.545 akcji Spółki, reprezentujących 10,05% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 10,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji posiada 295.127 akcji Spółki, reprezentujących 9,84% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 9,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A. w Gliwicach.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się