EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 27/2014

Raport bieżący

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia akcji EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu dzisiejszym akcjonariusz Emitenta, tj. Vandonanco Limited, zawarł z Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński, Prezes Zarządu Emitenta, pełni funkcję członka organu zarządzającego (dyrektora), umowę przedwstępną zbycia akcji Emitenta. Przedmiotem umowy przedwstępnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest 1.032.400 akcji (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji Emitenta reprezentujących 34,41 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 34,41 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z przedmiotową umową przedwstępną Aspesi Investments Limited zobowiązała się do zapłaty ceny nabycia akcji w łącznej wysokości 2.064.800 zł (dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), tj. 2 zł za każdą poszczególna akcję.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy przedwstępnej zawarcie umowy przyrzeczonej zbycia akcji Emitenta nastąpi do dnia 5 września 2014 roku, przy czym jedynym warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest dostarczenie przez Aspesi Investments Limited dokumentów sporządzonych przez właściwe władze cypryjskie, niezbędnych do przyjęcia dyspozycji przeksięgowania akcji na rachunek maklerski Aspesi Investments Limited.

Emitent wskazuje, że w wykonaniu umowy przyrzeczonej Vandonanco Limited zbędzie wszystkie posiadane na dzień dzisiejszy akcje Emitenta.

Emitent wskazuje, że po wykonaniu umowy przyrzeczonej Adam Osiński wraz z podmiotem kontrolowanym, tj. Aspesi Investments Limited, będzie posiadał łącznie 1.132.400 akcji (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji Emitenta reprezentujących 37,75 proc kapitału zakładowego Emitenta oraz 37,75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się