EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 16/2012

Raport bieżący

Znaczące podwyższenie prognozy zysku netto EBC Solicitors S.A. na rok 2012

Zarząd EBC Solicitors S.A. dokonuje podwyższenia prognozy wyników finansowych Emitenta, opublikowanej w dokumencie informacyjnym z dnia 24 sierpnia 2012 roku, w zakresie prognozowanej wysokości zysku netto.

Przed dokonaniem zmiany prognozowana wysokość zysku netto wynosiła 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Po dokonaniu zmiany Emitent prognozuje, że w roku 2012 osiągnie zysk netto w kwocie 2.953.140,22 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze), co oznacza podwyższenie prognozy zysku netto o 146,09 proc.

Podwyższenie prognozy zysku netto wynika z faktu, iż:
1) po analizie wyników Emitenta za III kwartały 2012 roku niezagrożone jest osiągniecie zysku netto na podstawowej działalności Emitenta, w wysokości wskazanej w prognozie wyników finansowych Emitenta, opublikowanej w dokumencie informacyjnym z dnia 24 sierpnia 2012 roku;
2) Emitent nabył akcje i prawa do akcji EastSideCapital S.A., reprezentujące łącznie, po zamianie praw do akcji na akcje, 60,44 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A. za cenę w łącznej wysokości 573.145,21 zł (raport EBI nr 13/2012);
3) Emitent zakłada, ze w przeciągu jednego roku pozyska partnera z którym wspólnie będzie rozwijał działalność EastSideCapital S.A. przy czym partner ten nabędzie od Emitenta akcje reprezentujące nie więcej niż 25 proc. kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A.;
4) zbycie akcji EastSideCapital S.A., o którym mowa w pkt 3 powyżej, nastąpi za cenę nie niższą niż 2 gr za każdą poszczególną akcję; (Emitent zakłada, że (1) dzięki wsparciu aktualnych największych akcjonariuszy EastSideCapital S.A. zrealizuje ogłoszoną prognozę wyników finansowych na rok 2012, (2) w roku 2013 - na moment zbycia akcji o którym mowa w pkt 3 powyżej - EastSideCapital S.A. będzie generowała istotne dodatnie wyniki finansowe na skutek stałego rozwoju działalności prowadzonej przy wsparciu największych akcjonariuszy tej spółki, w tym w szczególności Emitenta, (3) podmiot, który nabędzie od Emitenta akcje EastSideCapital S.A. będzie w stanie zapewnić tej spółce dostęp do nowych klientów i zleceń, co znacząco wpłynie na dalszą poprawę wyników EastSideCapital S.A.);
5) na koniec 2012 roku Emitent wykaże zysk z nabycia akcji EastSideCapital S.A. w kwocie 1.753.140,22 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się