EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 37/2017

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie od Adama Osińskiego ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 w zw. z 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku, w dwóch transakcjach, z dwoma osobami prawnymi, łącznie 1.066.667 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, przez Aspesi Investments Limited, w której Akcjonariusz pełnię funkcje zarządcze, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych.

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Dokonanie w dniu 16 listopada 2017 roku transakcji nabycia 516.667 (pięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta.

Dokonanie w dniu 17 listopada 2017 roku transakcji nabycia 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta.

Łącznie w opisanych powyżej transakcjach nabyte zostały 1.066.667 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, posiadałem bezpośrednio 100.000 akcji Spółki reprezentujących 0,63 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz pośrednio przez Aspesi Investments Limited 5.104.788 akcji Spółki reprezentujących 31,90% kapitału zakładowego Spółki oraz 31,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje łącznie 5.204.788 akcji Spółki reprezentujących 32,53% kapitału zakładowego Spółki oraz 32,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu powyższych transakcji, posiadam bezpośrednio 100.000 akcji Spółki reprezentujących 0,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz po-średnio przez Aspesi Investments Limited 6.171.455 akcji Spółki reprezentujących 38,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje łącznie 6.271.455 akcji Spółki reprezentujących 39,20% kapitału zakładowego Spółki oraz 39,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spół-ki.

Podmiotem zależnym ode mnie, posiadającym akcje Spółki jest Aspesi Investments Limited.

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c;

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c;

6) liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych in-strumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz w art. 69b ust. 1 pkt 2.

7) liczba głosów z akcji, obliczanych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instru-mentów finansowych;

Nie dotyczy.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Nie dotyczy.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się