EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 36/2017

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z nabyciem w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku, w dwóch transakcjach, z dwoma osobami prawnymi, łącznie 1.066.667 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, przez Aspesi Investments Limited ("Akcjonariusz"), zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie umów cywilnoprawnych.

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Dokonanie w dniu 16 listopada 2017 roku transakcji nabycia 516.667 (pięćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta.

Dokonanie w dniu 17 listopada 2017 roku transakcji nabycia 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta.

Łącznie w opisanych powyżej transakcjach nabyte zostały 1.066.667 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Emitenta, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał 5.104.788 akcji Spółki reprezentujących 31.90% kapitału zakładowego Spółki oraz 31.90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada 6.171.455 akcji Spółki reprezentujących 38,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki.

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

6) liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz w art. 69b ust. 1 pkt 2.

7) liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Nie dotyczy.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Nie dotyczy.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się