EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 13/2012

Raport bieżący

Nabycie akcji EastSideCapital S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Emitent nabył od Vandonanco Limited (tj. od największego akcjonariusza Emitenta), za pośrednictwem domu maklerskiego oraz w drodze umowy cywilnoprawnej, łącznie 152.067.804 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, oraz 88.502.476 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) praw do akcji EastSideCapital S.A., reprezentujących łącznie, po zamianie praw do akcji na akcje, 60,44 proc. (sześćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 60,44 proc. (sześćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital S.A.

W zamian za nabycie 152.067.804 (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset cztery) akcji oraz 88.502.476 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) praw do akcji EastSideCapital S.A. Emitent zobowiązał się zapłacić cenę w łącznej wysokości 573.145,21 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy).

Zarząd EBC Solicitors S.A. wskazuje, iż nabycie akcji EastSideCapital S.A. jest efektem negocjacji dotyczących ustalenia zasad na jakich Emitent rozpocznie prowadzenie działalności w obszarze doradztwa prawno-biznesowego dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek zagranicznych oraz optymalizacją procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości wynikających z przepisów prawa podatkowego (raport EBI nr 9/2012).

Emitent zakłada, iż dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami EastSideCapital S.A. już w IV kwartale 2012 roku generować będzie dodatnie wyniki finansowe.

Nabycie akcji EastSideCapital S.A. pozwoli EBC Solicitors S.A. na rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Emitenta (w tym wypadku poprzez podmiot zależny od Emitenta), a tym samym umożliwi poszerzenie i dalszą dywersyfikację źródeł przychodów Emitenta oraz pozwoli zwiększyć przychody od dotychczasowych klientów, dzięki zaoferowaniu im dodatkowych usług, powiązanych z usługami świadczonymi obecnie przez Emitenta (cross-selling).

Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza aktywnie wpierać proces zarządzania i budowy wartości EastSideCapital S.A. W szczególności Zarząd EBC Solicitors S.A. będzie wspierał działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania aktywów EastSideCapital S.A. (w tym aktywów ukraińskich) oraz do pozyskania partnera lub partnerów, którzy mogą zapewnić stały dopływ interesujących zleceń i klientów dla EastSideCapital S.A. oraz partnerów, z którymi współpraca może pozwolić na dalsze poszerzanie oferty EastSideCapital S.A. 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się