EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 26/2017

Raport bieżący

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu negocjacji dotyczących ustalenia warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta. Przedmiotem ewentualnego zbycia byłaby zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta związana z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst. W szczególności, ale nie wyłącznie, przedmiotem zbycia byłyby umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy oraz umowy z pracownikami i współpracownikami odpowiedzialnymi za świadczenie przez Emitenta usług autoryzowanego doradcy.

Emitent zakłada, że cena zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta będzie nie niższa niż 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych), to jest ponad pięciokrotność zysku netto osiągniętego przez Emitenta z działalności tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w roku 2016. Środki uzyskane z ewentualnego zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta powinny przyczynić się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Emitenta. Poniżej Emitent prezentuje kluczowe dane dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, która ma być przedmiotem zbycia.

2015 2016 31.03.2017

Przychody netto

ze sprzedaży 1.449.254,61 1 590 010,40 301.448,33

Zysk netto 176.230,12 172.920,72 - 10.589,56

dane w PLN

Emitent informuje, że ewentualna umowa zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta zostanie zawarta (1) po uzgodnieniu z potencjalnym nabywcą szczegółowych warunków takiej transakcji, (2) po uzyskaniu potwierdzenia ze strony GPW, możliwości przeniesienia w ramach transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa statusu autoryzowanego doradcy rynku NewConnect, oraz (3) pod warunkiem uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Emitent wskazuje, że zamiar zbycia opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta i tym samym zaprzestania prowadzenia działalności doradczej jest związany z konsekwentnie realizowaną polityką rozwijania przez Emitenta działalności inwestycyjnej, w szczególności realizowania atrakcyjnych przedsięwzięć biznesowych na rynku inwestycji seed oraz start-up (za pośrednictwem spółek Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. oraz EBC Incubator sp. z o.o.) oraz inwestowania w spółki z branży gier komputerowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Emitenta działalność inwestycyjna daje większe szanse na optymalne wykorzystanie potencjału Emitenta, poprzez koncentrację posiadanych kompetencji w segmencie inwestycyjnym.

Emitent wskazuje dodatkowo, że na ewentualną decyzję o zbyciu opisanej powyżej zorganizowanej części działalności Emitenta wpływ mają także przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), które wymagają od Emitenta, który zamierza prowadzić działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, aby jego wyłącznym przedmiotem działalności było zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (art. 8a ust. 3).

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się