EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 25/2017

Raport bieżący

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst.

W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał, że zbycie opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta jest konieczne z uwagi na przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), które wymagają od Emitenta, który zamierza prowadzić działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, aby wyłącznym przedmiotem jego działalności było zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (art. 8a ust. 3).

W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzupełniony na żądanie Akcjonariusza porządek obrad jest następujący:

1/     Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016,

4/     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

5/     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 

6/     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

7/     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 

8/     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,

9/     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,

10/  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,

11/  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

12/  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

13/  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst,

14/  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu (1) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza oraz (2) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się