EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 22/2017

Raport bieżący

Zawarcie umowy typu lock-up dotyczącej akcji EastSideCapital S.A.

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku Emitent zawarł z EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie ("EastSideCapital") umowę typu lock-up. Na mocy przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się do niezbywania akcji EastSideCapital w okresie do dnia 31 marca 2018 roku.

Przedmiotem umowy są wszystkie akcje posiadane na dzień zawarcia umowy przez Emitenta. Na dzień zawarcia przedmiotowej umowy Emitent posiada 1.015.860 (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela EastSideCapital wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.

W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej, Emitent zobowiązał się do zapłaty EastSideCapital kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość iloczynu ceny zbycia i liczby akcji będących przedmiotem czynności stanowiącej dane naruszenie.

Umowa przewiduje jednocześnie, że zobowiązanie Emitenta do niezbywania akcji EastSideCapital wygasa:

1) po dniu 1 maja 2017 roku, z upływem dnia w którym kurs zamknięcia akcji EastSideCapital na rynku NewConnect będzie niższy niż 2 zł (dwa złote), z zastrzeżeniem, że w razie podziału akcji wysokość minimalnego kursu zamknięcia akcji ulegnie proporcjonalnej zmianie, lub

2) z upływem dnia w którym Zarząd lub Walne Zgromadzenie EastSideCapital podejmą uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego EastSideCapital poprzez emisję nowych akcji przy dopuszczalnej cenie emisyjnej nowych akcji niższej niż 3 zł (trzy złote) za każdą poszczególną akcję, z zastrzeżeniem, że w razie podziału akcji wysokość dopuszczalnej cenie emisyjnej nowych akcji ulegnie proporcjonalnej zmianie, lub

3) z upływem dnia w którym EastSideCapital złoży do rejestru wniosek o wpis obniżenia wartości nominalnej akcji EastSideCapital, lub

4) z dniem w którym WestSideCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokona zbycia takiej liczby akcji EastSideCapital która spowoduje, że WestSideCapital sp. z o.o. będzie posiadać mniej niż 2.478.570 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji EastSideCapital, z zastrzeżeniem, że w razie podziału akcji minimalna liczba akcji, które powinna posiadać WestSideCapital sp. z o.o. ulegnie proporcjonalnej zmianie, lub

5) z dniem w którym Mateusz Pastewka przestanie być członkiem Zarządu EastSideCapital.

Jednocześnie Zarząd Emitent informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku EastSideCapital zawarła z Aspesi Investments Limited z siedzibą w Nikozji ("Aspesi"), tj. podmiot powiązany z panem Adamem Osińskim - Prezesem Zarządu Emitenta, umowę typu lock-up. Na mocy przedmiotowej umowy Aspesi zobowiązała się do niezbywania akcji EastSideCapital w okresie do dnia 31 marca 2018 roku.

Przedmiotem umowy są wszystkie akcje posiadane na dzień zawarcia umowy przez Aspesi. Na dzień zawarcia przedmiotowej umowy Aspesi posiada 169.443 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji na okaziciela EastSideCapital wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.

Pozostałe warunki umowy zawartej pomiędzy EastSideCapital i Aspesi są tożsame z warunkami umowy typu lock-up zawartej pomiędzy EastSideCapital i Emitentem.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się