EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 19/2017

Raport bieżący

Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia udziałów Turtle Team sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku Emitent zawarł z Pixel Venture Capital S.A. (poprzednio: Blue Ocean Media S.A.) umowę przedwstępną zbycia 2.000 (dwa tysiące) udziałów Turtle Team sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za cenę wynoszącą łącznie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), z czego kwota 104.000,08 zł (sto cztery tysiące złotych i osiem groszy) zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Emitenta, a kwota 695.999,92 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie potrącona z kwotą jaką Emitent zobowiązany będzie zapłacić Pixel Venture Capital S.A. z tytułu ceny emisyjnej 1.581.818 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii D Pixel Venture Capital S.A.

Przedmiotem umowy przedwstępnej zbycia udziałów jest 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Turtle Team sp. z o.o., reprezentujących 40 proc. (czterdzieści procent) kapitału zakładowego Turtle Team sp. z o.o. Umowa przyrzeczona zbycia udziałów zostanie zawarta po wpisaniu Turtle Team sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców. Po wykonaniu umowy przedwstępnej zbycia udziałów Pixel Venture Capital S.A. posiadać będzie łącznie 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Turtle Team sp. z o.o., reprezentujących 40 proc. (czterdzieści procent) kapitału zakładowego Turtle Team sp. z o.o.

Turtle Team sp. z o.o. jest twórcą oraz producentem gier komputerowych. O zawiązaniu Turtle Team sp. z o.o. Emitent poinformował raportem ESPI nr 18/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się