EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 15/2017

Raport bieżący

Korekta raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 roku

Zarząd EBC Solicitors S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 roku.

Poniżej treść raportu po korekcie:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od Innovation Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w wyniku rejestracji w dniu 27 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (Raport EBI 3/2017 z 27 lutego 2017 r.), dokonanej na podstawie uchwały nr 02/05/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 16 maja 2016 roku, Akcjonariusz posiada 1.200.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Przed dokonaniem objęcia i rejestracją akcji, o czym mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta.

Po dokonaniu objęcia i rejestracji akcji, Akcjonariusz posiada 1.200.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,5 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 7,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się