EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 13/2017

Raport bieżący

Zbycie udziałów Nanostal-Procesy sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2017 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, zawarła umowę zbycia 360 (trzysta sześćdziesiąt) udziałów Nanostal-Procesy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, reprezentujących 36 proc. (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego Nanostal-Procesy sp. z o.o. oraz 36 proc. (trzydzieści sześć procent) głosów na zgromadzeniu wspólników Nanostal-Procesy sp. z o.o. w zamian za łączną cenę w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). W wyniku przedmiotowej umowy EBC Incubator sp. z o.o. zbyła wszystkie posiadane udziały Nanostal-Procesy sp. z o.o.

Emitent wskazuje, że w grudniu 2015 roku EBC Incubator sp. z o.o. zainwestowała w Nanostal-Procesy sp. z o.o. kwotę 221.000 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z czego 90 proc. (dziewięćdziesiąt procent) pochodziło z bezzwrotnej dotacji uzyskanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Emitent wyjaśnia, że decyzja o zbyciu udziałów i wyjściu z inwestycji w Nanostal-Procesy sp. z o.o. została podjęta przy uwzględnieniu sytuacji spółki i planów jej pozostałych wspólników co do dalszego rozwoju spółki oraz przy uwzględnieniu uzyskania zadowalającego w ocenie EBC Incubator sp. z o.o. zwrotu z inwestycji (w wysokości 35 proc.). Emitent przypomina, że posiada udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. Emitent wskazuje, że z uwagi na sposób księgowania dotacji uzyskanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1., wyjście kapitałowe z Nanostal-Procesy sp. z o.o. będzie miało znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2017.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się