EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 3/2017

Raport bieżący

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Spółka", "Emitent") powziął informację, iż w dniu 27 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 02/05/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2016 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych), poprzez rejestrację 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D.

Ogólna liczba akcji i głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu opisanej powyżej zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, wynosi 16.000.000 (szesnaście milionów).

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się