EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 48/2016

Raport bieżący

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Red Dev Studio sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 30 listopada 2016 roku umowy inwestycyjnej z Red Dev Studio sp. z o.o. z siedzibą w Godkach ("Red Dev") oraz z jej jedynym wspólnikiem.

Red Dev jest twórcą oraz producentem gier dedykowanych na platformy mobilne.

W ramach przedmiotowej umowy jedyny wspólnik Red Dev zobowiązał się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Red Dev, a Emitent zobowiązał się do objęcia i opłacenia 96 (dziewięćdziesiąt sześć) nowoustanowionych udziałów w kapitale zakładowym Red Dev, stanowiących po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego łącznie 48,98 proc. (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Red Dev, w zamian za łączną kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). Środki te będą przy tym udostępniane Red Dev w transzach w miarę realizacji uzgodnionego przez strony biznesplanu.

Emitent zamierza wspierać Red Dev poprzez:

• wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji strategii, w tym strategii pozyskania dodatkowego kapitału i upublicznienia;

• dzielenie się posiadanym doświadczeniem oraz wiedzą co do najlepszych praktyk i rozwiązań dedykowanych dla spółek tworzacych gry komputerowe;

• nadzór operacyjny;

• wsparcie w zakresie pozyskiwania kolejnych etapów finansowania.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej po (1) objęciu przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Red Dev oraz po (2) pozyskaniu dodatkowych środków w ramach crowdfundingu udziałowego przeprowadzonego na platformie FindFunds.pl (www.findfunds.pl), zostaną podjęte czynności zmierzające do przekształcenia Red Dev w spółkę akcyjną, a następnie do wprowadzane akcji Red Dev na rynek NewConnect.

Emitent będzie na bieżąco informował o realizacji kolejnych etapów umowy inwestycyjnej.

Zawarcie przez Emitenta przedmiotowej umowy wynika z chęci wykorzystania posiadanych kompetencji oraz doświadczenia w obsłudze inwestycji w spółki tworzące gry komputerowe będące na wczesnym etapie rozwoju (seed capital). Inwestycja Emitenta w Red Dev Sstanowi pierwszy krok w realizacji ww. planu.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się