EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 3/2017

Raport bieżący

Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku zawarł z Blue Ocean Media S.A. umowę przedwstępną zbycia udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. z siedzibą w Godkach w zamian za cenę wynoszącą łącznie 1.140.000 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych), z czego kwota 339.999,92 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie zapłacona gotówką na rachunek bankowy Emitenta, a kwota 800.000,08 zł (osiemset tysięcy złotych i osiem groszy) zostanie potracona z kwotą jaką Emitent zobowiązany będzie zapłacić Blue Ocean Media S.A. z tytułu ceny emisyjnej 1.818.182 (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcji serii D Blue Ocean Media S.A.

 

Przedmiotem umowy przedwstępnej zbycia udziałów jest 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev Studio sp. z o.o., reprezentujących po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego łącznie 48,98 proc. (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o. Umowa przedwstępna zbycia udziałów wejdzie w życie po rejestracji w KRS nowych udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. Po wykonaniu umowy przedwstępnej zbycia udziałów Blue Ocean Media S.A. posiadać będzie łącznie 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym Red Dev Studio sp. z o.o., reprezentujących po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego łącznie 48,98 proc. (czterdzieści osiem całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Red Dev Studio sp. z o.o.

 

Red Dev Studio sp. z o.o. jest twórcą oraz producentem gier dedykowanych na platformy mobilne. O objęciu udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. Emitent poinformował raportem ESPI nr 49/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się