EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 2/2017

Raport bieżący

Zbycie akcji Blue Ocean Media S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku Emitent zbył 612.000 (sześćset dwanaście tysięcy) akcji Blue Ocean Media S.A., reprezentujących łącznie 36 proc. (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego tej spółki i 36 proc. (trzydzieści sześć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej półki, w zamian za cenę wynoszącą 46 gr (czterdzieści sześć groszy) za każdą poszczególną akcję i łącznie 281.520 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) za wszystkie akcje. Zbycie nastąpiło w ramach transakcji zawartych na rynku NewConnect.

 

Emitent wskazuje, że po dokonaniu zbycia akcji Blue Ocean Media S.A., opisanego w niniejszym raporcie, Emitent posiada łącznie 85.170 (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Blue Ocean Media S.A. reprezentujących łącznie 5,01 proc. (pięć całych i jedną setną procent) kapitału zakładowego tej spółki i 5,01 proc. (pięć całych i jedną setną procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej półki.

 

Emitent informuje, że jego plany wobec Blue Ocean Media S.A., zaprezentowane w raporcie bieżącym ESPI nr 50/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, nie uległy zmianie. Zbycie akcji opisane w niniejszym raporcie stanowiło jedynie przejaw wykorzystania okazji do (1) odnotowania dodatniego wyniku na inwestycji w Blue Ocean Media S.A. (Emitent nabył zbywane akcje po cenie 36 gr / 1 akcja) oraz (2) pozyskania nowych akcjonariuszy dla tej spółki, co może mieć istotne, pozytywne znaczenie dla kurs jej akcji oraz wyników planowanej emisji akcji w ramach prawa poboru.

 

Emitent podkreśla, że niezmiennie planuje objąć akcje serii D Blue Ocean Media S.A., tak aby łącznie z posiadanymi obecnie akcjami, dysponować pakietem akcji tej spółki reprezentującym łącznie więcej niż 50 proc. (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego tej spółki i 50 proc. (pięćdziesiąt procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się