EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 52/2016

Raport bieżący

Zbycie udziałów Sygnis New Technologies sp. z o.o.

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, zawarła umowę zbycia 245 (dwieście czterdzieści pięć) udziałów Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 24,50 proc. (dwadzieścia cztery całe i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Sygnis New Technologies sp. z o.o. oraz 24,50 proc. (dwadzieścia cztery całe i pięćdziesiąt setnych procent) głosów na zgromadzeniu wspólników Sygnis New Technologies sp. z o.o. w zamian za łączną cenę w wysokości 627.500 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych). W wyniku przedmiotowej umowy EBC Incubator sp. z o.o. zbyła wszystkie posiadane udziały Sygnis New Technologies sp. z o.o.

 

Emitent wskazuje, że w listopadzie 2015 roku EBC Incubator sp. z o.o. zainwestowała w Sygnis New Technologies sp. z o.o. łącznie 600.000 (sześćset tysięcy złotych) z czego 90 proc. (dziewięćdziesiąt procent) pochodziło z bezzwrotnej dotacji uzyskanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Emitent wyjaśnia, że decyzja o zbyciu udziałów i wyjściu z inwestycji w Sygnis New Technologies sp. z o.o. została podjęta przy uwzględnieniu sytuacji tej spółki i jaj planów rozwojowych, które zakładają konieczność poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych celem zapewnienia właściwego rozwoju tej spółki. Mając alternatywę dla konieczności ponoszenia dalszych nakładów na Sygnis New Technologies sp. z o.o. EBC Incubator sp. z o.o. podjęła decyzję o zbyciu udziałów i wyjściu z inwestycji w Sygnis New Technologies sp. z o.o.

 

Emitent przypomina, że posiada udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o.

 

Emitent wskazuje, że z uwagi na sposób księgowania dotacji uzyskanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1. Iwyjście kapitałowe z Sygnis New Technologies sp. z o.o. będzie miało znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2016.Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się