EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 51/2016

Raport bieżący

Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia akcji Blue Ocean Media S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z International Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę przedwstępna, zobowiązującą strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której International Media sp. z o.o. przeniesie na rzecz Emitenta 612.000 (sześćset dwanaście tysięcy) akcji Blue Ocean Media S.A. reprezentujących łącznie 36 proc. (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego tej spółki i 36 proc. (trzydzieści sześć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej półki w zamian za cenę wynoszącą 36 gr (trzydzieści sześć groszy) za każdą poszczególną akcję i łącznie 220.320 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) za wszystkie akcje. Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2017 roku, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej wygasa jeżeli Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. zwołane na dzień 27 grudnia 2016 roku nie przyjmie którejkolwiek z uchwał, których podjęcie zostało przewidziane w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem umowy przedwstępnej są akcje notowane na rynku NewConnect.

Emitent wskazuje, że po zawarciu umowy przedwstępnej i przy uwzględnieniu akcji posiadanych w dniu dzisiejszym Emitent posiadałby łącznie 697.170 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Blue Ocean Media S.A. reprezentujących łącznie 41,01 proc. (czterdzieści jeden całych i jedną setną procent) kapitału zakładowego tej spółki i 41,01 proc. (czterdzieści jeden całych i jedną setną procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej półki.

Plany Emitenta wobec Blue Ocean Media S.A. zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym ESPI nr 50/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się