EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 32/2016

Raport bieżący

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 02/05/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) z dnia 16 maja 2016 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 sierpnia 2016 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 4 listopada 2016 roku.2) Data przydziału akcji:

2 listopada 2016 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe,

7 listopada 2016 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4) Liczba akcji serii D objętych subskrypcją w poszczególnych transzach: a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 

32.144 (trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści cztery) b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 

4.010 (cztery tysiące dziesięć)c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 

3.963.846 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć)- Suma objętych akcji serii D: 

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D- Poziom objęcia emisji akcji serii D: 

100 proc. (sto procent).5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

1 zł (jeden złoty).7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 

- 15 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 2 osoby w transzy zapisów dodatkowych,

- 4 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 15 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 2 osoby w transzy zapisu dodatkowego,

- 4 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci. 10) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii D wyniesie maksymalnie 24.000 zł netto, w tym:

• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna maksymalnie 14.000 zł netto,

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto---


Dodatkowo Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż notowanie akcji serii D nastąpi po ich wpisaniu do rejestru przez Krajowy Rejestr Sądowy. Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się