EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI nr 19/2016

Raport bieżący

Zbycie akcji EastSideCapital S.A.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2016 roku Emitent zbył 134.688 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 2,65 proc. (dwie całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 2,65 proc. (dwie całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EastSideCapital S.A. w zamian za cenę w wysokości 208.766,40 zł (dwieście osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), to jest 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) w zamian za każdą poszczególną akcję.
Przedmiotem transakcji były akcje wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Zbycie zostało dokonane w ramach transakcji pakietowej. Cena sprzedaży w całości wpłynęła na rachunek Emitenta w dniu 6 lipca 2016 roku.

Emitent informuje, że po rozliczeniu przedmiotowej transakcji Emitent posiada łącznie 1.015.991 (jeden milion piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji EastSideCapital S.A. wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie posiadają akcji EastSideCapital S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się