EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 25/2016

Raport bieżący

Zbycie akcji EastSideCapital S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC Seed Fund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) zawarła umowę zbycia 1.747.943 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 34,41 proc. (trzydzieści cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 34,41 proc. (trzydzieści cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EastSideCapital S.A. w zamian za łączną cenę w wysokości 2.709.311,65 zł (dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy trzysta jedenaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), to jest 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) w zamian za każdą poszczególną akcję. Przedmiotem umowy były akcje niewprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Przeniesienie akcji EastSideCapital S.A. na nabywcę w wykonaniu przedmiotowej umowy nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 roku.

Ponadto Emitent informuje, że uzgodnił wszystkie warunki zbycia 134.688 (sto trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 2,65 proc. (dwie całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. oraz 2,65 proc. (dwie całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EastSideCapital S.A. w zamian za cenę w wysokości 208.766,40 zł (dwieście osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), to jest 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) w zamian za każdą poszczególną akcję. Przedmiotem transakcji są akcje wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w terminie do dnia 10 lipca 2016 roku.

Emitent informuje, że po rozliczeniu przedmiotowych transakcji Emitent będzie posiadał łącznie 1.015.991 (jeden milion piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji EastSideCapital S.A. wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta po rozliczeniu przedmiotowych transakcji nie będą posiadać akcji EastSideCapital S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się