EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 22/2016

Raport bieżący

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Aspesi Investments Limited, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następującej sprawy: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd EBC Solicitors S.A., działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt. 11):

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający powyższą zmianę, jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację niezbędną do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:§4 ust.2 pkt.4, §6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się