EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI nr 10/2016

Raport bieżący

Wyjaśnienia Zarządu w związku z planowaną emisją akcji serii D

Zarząd EBC Solicitors S.A. wyjaśnia, że planowana emisja akcji serii D jest przejawem konsekwentnej realizacji planu tworzenia silnej Grupy Kapitałowej, specjalizującej się w inwestowaniu w spółki na wczesnym etapie rozwoju.


Zarząd konsekwentnie dąży do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności inwestycyjnej w formie dotacji ze środków Unii Europejskiej. We wszystkich konkursach, w ramach których przyznawane są takie środki, prowadzonych lub planowanych w najbliższej przyszłości, kluczowe znaczenie ma przy tym posiadanie (1) doświadczenia z zakresie inwestowania w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz (2) wkładu własnego.
Wymagane doświadczenie z zakresie inwestowania w spółki na wczesnym etapie rozwoju posiadają inkubatory przedsiębiorczości EBC Incubator sp. z o.o. oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. Natomiast wkład pieniężny Zarząd konsekwentnie planuje pozyskiwać w formie kapitału udziałowego, to jest poprzez emisję akcji, co do zasady z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd zamierza podtrzymać politykę niefinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta kapitałem dłużnym.

W ramach powyższego planu Emitent zamierza zwiększać zaangażowanie w EBC Incubator sp. z o.o. oraz Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. przy wycenie każdego z tych podmiotów nie wyższej niż 10 mln. zł. Potencjalni zbywcy udziałów i akcji w przedmiotowych spółkach zadeklarowali przy tym wstępnie gotowość do objęcia i opłacenia akcji Emitenta nowej emisji po cenie 1 zł za każdą akcję, to jest po cenie znacznie wyższej niż ich obecny kurs rynkowy (różnica na korzyść Emitenta to około 50 proc.). W ocenie Zarządu taka wycena udziałów w obu inkubatorach przedsiębiorczości w połączeniu z uzgodnioną ceną emisyjną akcji serii D jest korzystna dla Emitenta. Jednocześnie Emitent zamierza umożliwić objęcie akcji nowej emisji wszystkim swoim akcjonariuszom po cenie 1 zł za każdą akcję (emisja z prawem poboru), a uzyskane środki przeznaczyć na konieczny wkład własny w projektach realizowanych przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W ocenie Zarządu EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. mają bardzo istotne szanse na pozyskanie dotacji w ramach projektowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (ogłoszenie prawdopodobnie w tym roku) programu Starter. Obie wymienione spółki mają też doświadczenie kluczowe dla wnioskodawców starających się o dotacje w ogłoszonym już przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie BRIdge Alfa (Z wymaganiami odnośnie wnioskodawców można zapoznać się w tym miejscu: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/). W ocenie Zarządu Spółki istnieje znaczne prawdopodobieństwo uzyskania w ciągu najbliższego roku przez Grupę EBC Solicitors wpływu na zarządzanie portfelem przekraczającym znacznie kwotę 50 mln. zł przy konieczności zaangażowania wkładu własnego nie wyższego niż 20 proc. tej kwoty.


Większość wskazanej powyżej kwoty, którą zarządzałaby Grupa EBC Solicitors, miałaby przy tym charakter środków bezzwrotnych, przeznaczonych na inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju.


Wskazany powyżej niezbędny wkład własny przekracza jednocześnie obecne możliwości Grupy, stąd decyzja o emisji akcji z prawem poboru.
W ocenie Zarządu pozyskanie planowanych środków na działalność inwestycyjną oraz rezultaty osiągane dzięki inwestycjom już realizowanym spowodują w okresie około 1 roku bardzo istotny wzrost wartości Emitenta. Jest to przy tym oczywiście założenie niepewne, oparte o przyszłe wyniki konkursów w ramach których przyznawane będą przedmiotowe dotacje. Niepewność ta jest z kolei ograniczona kompetencjami Grupy w pozyskiwaniu środków tego rodzaju oraz posiadanym przez Grupę, a wymaganym przez podmioty udzielające dotacji, doświadczeniem w zakresie prowadzenia inwestycji w spółki na wczesnym etapie rozwoju, inwestujące w komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że zamierza podtrzymać politykę niefinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta kapitałem dłużnym. Z tego wynika decyzja o wystąpieniu do akcjonariuszy z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnej emisji akcji. Zarząd zakłada, że także w przyszłości będzie to preferowana ścieżka pozyskiwania środków na finansowanie działalności inwestycyjnej Emitenta, przy czym w razie pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na inwestycje kolejne oferty akcji z prawem poboru powinny być prowadzone po cenie emisyjnej odpowiadającej stałemu zwiększaniu wartości aktywów Emitenta. Dzięki temu, oraz dzięki pozyskiwaniu środków z wyjść kapitałowych, możliwe będzie - według planów Zarządu - zwiększanie skali prowadzonej działalności inwestycyjnej.


Zarząd informuje ponadto, że otrzymał oświadczenie Aspesi Investments Limited, zgodnie z którym akcjonariusz ten obejmie i opłaci w ramach emisji z prawem poboru co najmniej przypadające na niego akcje serii D.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się