EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 1/2015

Raport bieżący

Emisja akcji i nabycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku, spółka zależna Emitenta, to jest EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie („ESC”), zawarła z Aspesi Investment Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) umowę objęcia 749.961.383 (siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii G ESC w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości 7.499.613,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze).

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku ESC zawarła z Aspesi Investment Limited umowy na podstawie których ESC nabyła akcje reprezentujące obecnie 66,66 proc. kapitału zakładowego i 66,66 proc. głosów, a po zarejestrowaniu zmian w kapitale zakładowym 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach („ŚwIT).

Cena nabycia akcji reprezentujących 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ŚwIT wynosi 7.499.613,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). Cena nabycia przedmiotowych akcji ŚwIT została zapłacona przez ESC w całości w dniu 31 grudnia 2014 roku poprzez potrącenie z należnością ESC wobec Aspesi Investment Limited z tytułu objęcia akcji serii G ESC.

Zarząd Emitenta wskazuje, że Adam Osiński, Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję członka organu zarządzającego (dyrektora) Aspesi Investment Limited oraz Prezesa Zarządu ŚwIT.

Zarząd Emitenta informuje, że ŚwIT, który wszedł do Grupy Kapitałowej Emitenta z dniem 31 grudnia 2014 roku, prowadzi działalność inwestycyjną z wykorzystaniem środków pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania uzyskanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). Na podstawie umowy zawartej z PARP ŚwIT otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poza środkami z PARP ŚwIT dysponuje również środkami własnymi w wysokości ok. 2 mln. zł przeznaczonymi na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Ponadto ŚwIT posiada zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz osiąga na bieżąco dochody z prowadzonej działalności doradczej dla przedsiębiorców.

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 31 grudnia 2014 roku ŚwIT dokonał 2 wejść kapitałowych, łącznie na kwotę ok. 1,65 mln. zł, w spółki prowadzące wysoce innowacyjną działalność z wykorzystaniem transferu technologii i wyników badań naukowych. Jednocześnie ŚwIT finalizuje działania zmierzające do dokonania kolejnych 4 wejść kapitałowych. Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy z PARP w roku 2015 ŚwIT powinien otrzymać, w ramach bezzwrotnego dofinansowania, łącznie ok. 7,4 mln zł. 

Zarząd Emitenta wskazuje, że pośrednie nabycie akcji ŚwIT jest elementem strategii Emitenta zakładającej poszerzanie zakresu prowadzonej przez Emitenta (Grupę Kapitałową Emitenta) działalności inwestycyjnej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się