EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 2/2015

Raport bieżący

Zbycie akcji Inpingo S.A.

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia 446.954 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji Inpingo S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena została zapłacona w całości w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Emitent wyjaśnia, że zbycie nastąpiło po uprzednim wniesieniu akcji Inpingo S.A. przez Emitenta do EBC SeedFund Limited w zamian za nowe udziały EBC SeedFund Limited. Emitent informuje, że posiadał i posiada udziały EBC SeedFund Limited reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego i 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC SeedFund Limited.

Emitent informuje, że po zbyciu przez EBC SeedFund Limited 446.954 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji Inpingo S.A. Emitent i spółki wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji Inpingo S.A.

Emitent zwraca uwagę, że Emitent nabył zbyte akcje Inpingo S.A. w zamian za łączną cenę w wysokości 198.722 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote), co oznacza, że na inwestycji w akcje Inpingo S.A. Emitent odnotował zysk w wysokości ponad 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 14 (czternastu) miesięcy w wysokości ponad 125 proc. (sto dwadzieścia pięć procent).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się