EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 32/2015

Raport bieżący

Emisja akcji z prawem poboru

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie większą niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) złotych, to jest z kwoty 300.000 (trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w ramach prawa poboru, przy czym za każdą jedną dotychczasowa akcję Emitenta posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, które uprawnia do objęcia 3 (trzech) akcji serii C.

Dzień prawa poboru akcji serii C został ustalony na 17 lipca 2015 roku.

Cena emisyjna akcji serii C wynosi 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

Zarząd Emitenta informuje, że zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect zarówno praw poboru do akcji serii C jak i akcji serii C.

Zarząd Emitenta informuje, że największy akcjonariusz Emitenta, tj. Aspesi Investments Limited, zobowiązał się do objęcia i opłacenia przypadającej na niego liczby akcji serii C.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się