EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 6/2015

Raport bieżący

Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. o kwotę 7.499.613,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) poprzez emisję 749.961.383 (siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, Emitent utracił status spółki dominującej wobec EastSideCapital S.A.

Obecnie podmiotem dominującym wobec EastSideCapital S.A. jest Aspesi Investments Limited, w której Adam Osiński - Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. - pełni funkcję członka organu zarządzającego (dyrektora).

Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego EastSideCapital S.A. wartość aktywów netto, przypadających na jedną akcję EastSideCapital S.A., wzrośnie o 150 proc., co w ocenie Zarządu Emitenta powinno korzystnie wpłynąć na rynkową wartość posiadanego przez Emitenta pakietu akcji EastSideCapital S.A. 

W związku z powyższym zmianie uległa struktura Grupy Kapitałowej Emitenta w skład, której wchodzą obecnie EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji, EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (spółki zależne od Emitenta) oraz EastSideCapital S.A. i Innowacje Polskie sp. z o.o. (spółki stowarzyszone).

Emitent informuje, że na dzień dzisiejszy procentowy udział Emitenta w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej prezentuje się następująco:
1/ Emitent posiada udziały EBC SeedFund Limited reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego i 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC SeedFund Limited, 
2/ Emitent posiada udziały EBC Incubator sp. z o.o. reprezentujące 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o., 
3/ Emitent posiada udziały Innowacje Polskie sp. z o.o. reprezentujące 29 proc. kapitału zakładowego i 29 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Innowacje Polskie sp. z o.o.,
4/ Emitent posiada akcje EastSideCapital S.A. reprezentujące 20,69 proc. kapitału zakładowego i 20,69 proc. głosów na walnym zgromadzeniu EastSideCapital SA.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się