EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 3/2013

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 lipca 2013 roku Emitent powziął informację od Pana Arkadiusza Stryja, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w dniu 8 lipca 2013 roku, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej, nabył 292.627 akcji EBC Solicitors S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Arkadiusz Stryja posiadał 8.918 akcji Spółki, reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Arkadiusz Stryja posiada 301.545 akcji Spółki, reprezentujących 10,05% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 10,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Arkadiusz Stryja poinformował także, iż nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania jak również zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się