EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 35/2013

Raport bieżący

Pośrednie zbycie oraz nabycie znaczących aktywów

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 roku spółka zależna od Emitenta - EBC SEEDFUND LIMITED - zbyła 25 (dwadzieścia pięć) udziałów EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, reprezentujących 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego EBC Incubator sp. z o.o. oraz 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) głosów na zgromadzeniu wspólników EBC Incubator sp. z o.o. Cena zbycia przedmiotowych udziałów wyniosła 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i została zapłacona w całości dniu 5 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie w dniu 5 grudnia 2013 roku spółka zależna od Emitenta - EBC SEEDFUND LIMITED - nabyła 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Talents Group Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 35 proc. (trzydzieści pięć procent) kapitału zakładowego Talents Group Holding S.A. oraz 35 proc. (trzydzieści pięć procent) głosów na walnym zgromadzeniu Talents Group Holding S.A. Cena nabycia przedmiotowych akcji wyniosła 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i została zapłacona w całości dniu 5 grudnia 2013 roku.

Emitent wskazuje, iż działalność Talents Group Holding S.A. koncentruje się na zarządzaniu oraz koordynacji działań spółek portfelowych oraz na nadzorze nad realizacją strategii Grupy Kapitałowej Talents Group Holding S.A., w której skład na dzień 6 grudnia 2013 roku wchodzą:
1. Mobdater sp. z o.o.
2. Foodscan sp. z o.o.
3. ProudApp sp. z o.o.
4. Luckey sp. z o.o.

Na dzień 6 grudnia 2013 roku Talents Group Holding S.A. posiada przy tym wszystkie udziały wszystkich wymienionych powyżej spółek.

Zarząd Emitenta informuje, że:
1. Mobdater sp. z o.o.
2. Foodscan sp. z o.o.
3. ProudApp sp. z o.o.
4. Luckey sp. z o.o.

realizują innowacyjne projekty biznesowe, na które uzyskały bezzwrotne dofinansowanie w łącznej kwocie 1.876.070 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1. Zgodnie z przyjętymi budżetami łączny wkład własny wyżej wymienionych spółek na realizację przedmiotowych projektów wynosi 604.440 zł (sześćset cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych).

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zgodnie z zawartymi z PARP umowami, rozpoczęcie realizacji projektów, oraz uruchomienie dofinansowanie nastąpiło w przypadku:
1. Mobdater sp. z o.o - 1 czerwca 2013 roku;
2. Foodscan sp. z o.o - 1 lipca 2013 roku;
3. ProudApp sp. z o.o. - 1 czerwca 2013 roku;
4. Luckey sp. z o.o - 1 październik 2013 roku.

Zarząd EBC Solicitors S.A. wskazuje, że nabycie akcji Talents Group Holding S.A. stanowi kolejny przejaw realizacji strategii rozwoju działalności inwestycyjnej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się