EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 30/2013

Raport bieżący

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej Inpingo S.A. i nabycie akcji Inpingo S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 listopada 2013 roku Emitent zawarł z dwoma akcjonariuszami Inpingo S.A. z siedzibą w Warszawie umowę inwestycyjną oraz w wykonaniu tej umowy inwestycyjnej dwie umowy nabycia akcji, na podstawie których Emitent nabył za łączną cenę 2 zł (dwa złote) łącznie 248.234 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje Inpingo S.A., reprezentujące łącznie 21,82 proc. (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 21,82 proc. (dwadzieścia jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu Inpingo S.A.

Dodatkowo umowa inwestycyjna przewiduje możliwość zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Inpingo S.A. poprzez objęcie akcji nowych emisji akcji w łącznej liczbie 198.720 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji, w przypadku spełnienia ustalonych warunków, w tym osiągnięcia określonego wyniku finansowego. Akcje serii B i C Inpingo S.A. zostaną objęte po cenie nominalnej, tj. łącznie w zamian za 198.720 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Wskazana powyżej umowa inwestycyjna ma na celu aktywne wspieranie procesu zarządzania i budowy wartości Inpingo S.A. przez Emitenta.

Inpingo S.A., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446102, specjalizuje się w zakresie wprowadzania nowych technologii i oprogramowania na rynek wydawniczy. Inpingo S.A. zapewnia szerokie wsparcie przy wdrażaniu skutecznych strategii wydawniczych na rynku treści cyfrowych i nowych mediów. Głównym celem działalności Inpingo S.A. jest udostępnienie użytkownikom (wydawcom, bibliotekom cyfrowym, archiwom cyfrowym jak i każdej firmie i instytucji, która prowadzi działalność wydawniczą) skutecznych i prostych narzędzi w postaci aplikacji online pozwalających na pełną obsługę procesu publikowania i dystrybucji treści.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się