EBC Solicitors

Raporty

Raport EBI 15/2013

Raport bieżący

EBC Solicitors S.A. - korekta prognoz finansowych na 2012 rok

Zarząd EBC Solicitors S.A. w związku z zaleceniami biegłego rewidenta dokonał korekty wyników finansowych, a w związku z czym dokonuje zmiany prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie kwoty zysku netto. Przed dokonaniem zmiany prognozowana wysokość zysku netto wynosiła 2.953.140,22 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze).

Po dokonaniu zmiany Emitent prognozuje, że w roku 2012 osiągnie zysk netto w kwocie 2.119.249,09 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy), co oznacza obniżenie prognozy zysku netto o 28,24 proc.

Dodatkowo Emitent wskazuje, że kwota zysku netto wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 jest niższa niż kwota zysku netto na 31 grudnia 2012 roku, wykazana w raporcie okresowym za IV kwartał 2012 roku, o kwotę 382.880,80 zł. Wynika to przede wszystkim z konieczności zawiązania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z wyceną przeznaczonego do zbycia pakietu akcji EastSideCapital S.A. (333.968,64 zł). Konieczność zawiązania takiej rezerwy ujawniła się w trakcie prac biegłego rewidenta. Założona rezerwa ma charakter rachunkowy i nie wpływa na sytuację finansową Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się