EBC Solicitors

Raporty

Raport ESPI 14/2014

Raport bieżący

Zmiana stanu posiadania

Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2014 roku Emitent powziął informację od Vandonanco Limited ("Akcjonariusza"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomiła, iż w dniu 12 września 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej zbyła 267.400 akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 26.740 zł.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 267.400 akcji Emitenta reprezentujących 8,91 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 8,91 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.
Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce EBC Solicitors S.A.


Załączniki:
Raport EBI nr 03/2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 02/2018

Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI nr 01/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Raport ESPI nr 01/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport ESPI nr 43/2017

Zwrotne przeniesienie udziałów Red Dev Studio sp. z o.o. na EBC Solicitors S.A.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się